Co je MAP II


Název projektu: MAP II pro Brandýsko
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529
Doba realizace projektu: 1.3.2019 – 31.12.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: MAS Střední Polabí, z.s.
Partner: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

webové stránky: www.mapbrandysko.cz

Anotace projektu: Projekt MAP II, pro území správního obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (BnL-StB), navazuje na již realizovaný projekt MAP I, jehož realizátorem bylo město BnL-StB. Z kapacitních důvodů je BnL-StB nyní v roli partnera projektu MAP II. Díky úzké spolupráci MAS a města BnL-StB, může projekt MAP II plynule navazovat na spolupráci, která bude následně prohlubována a realizovat opatření naplánovaná v MAP I. Celkový počet obcí v ORP BnL-StB je 58 obcí, zapojených ZŠ 29, MŠ 51 a ZUŠ 2.

Cílem projektu je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Budováním partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementací akčního plánu dojde k rozvoji spolupráce v území při využití participativních metod.

V rámci projektu jsou očekávány následující změny:

  • Prohloubení regionálního Partnerství a rozšíření Partnerství o další spolupracující subjekty.
  • Aktualizace strategie na podporu rozvoje vzdělávání v území a vytvoření nového akčního plánu odpovídajícího aktuálnímu stavu vzdělávání v regionu.
  • Zvýšení úrovně kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu učení organizováním kvalitních vzdělávacích programů a jednorázových aktivit.
  • Prohloubení spolupráce škol s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče a odborníky v oblasti témat souvisejících s inkluzivním učením.
  • Širší uplatnění nových metod a forem ve vzdělávání v oblasti gramotností (s důrazem na diferencovanou výuku) na školách regionu, vytvoření a ověření v praxi vzdělávacího programu na podporu rozvoje rozumových dovedností dětí a žáků UBU (učení bez učebnic).
  •  Implementace aktivit na podporu polytechniky do mateřských a základních škol regionu
  • Prohloubení spolupráce s rodiči a zvýšení jejich povědomí o nových trendech ve vzdělávání. Vytvoření systémové regionální podpory rodičům při řešení obtížných výchovných a vzdělávacích problémů.
  • Odborná platforma pedagogů ve školách vznikne v rámci expertů na čtenářskou, matematickou gramotnost, projektovou výuku a vytvoření odborných konzultačních center na jednotlivých školách.
  • Zlepšení inkluze a problémy s přechodem dětí z MŠ do ZŠ díky zapojení experta na inkluzi a logopeda.

Díky projektu budou pedagogičtí pracovníci ze škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav lépe připraveni pracovat s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budou umět spolupracovat při výuce mezi sebou, budou umět aplikovat moderní metody rozvoje (před)matematické a (před)čtenářské gramotnosti, budou jazykově a technicky vybavení a rozvíjet tak jazykovou a technickou znalost u žáků, žáci se budou orientovat ve světě dospělosti, pedagogové se nebudou bát vést se žáky řízené diskuze v hodinách ani sdílet poznatky a postupy mezi sebou, usnadní se přechod dětí z MŠ do ZŠ.