Muzea


Oblastní muzeum–Praha východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, kromě stálých expozic v Arnoldinovském domě a Katovně, pravidelně prezentuje vždy dvě krátkodobé výstavy. K výstavám bývají tvořeny strukturované programy pro dětské kolektivy. Muzeum vítá badatelskou činnost veřejnosti, poskytuje materiály školám i jednotlivcům. Speciálně pro školní kolektivy chystá tématické programy vycházející z lidových tradic (Velikonoce, Vánoce) či z badatelského zaměření pracovníku muzea (Den archeologie, poznej své město).

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení “městské muzeum”, svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí. Od roku 1949 muzeum trvale sídlí v objektu Tvrze v bývalém středověkém šlechtickém sídle. Areál Tvrze prošel v 15. a 16. století četnými stavebními úpravami, byl rozšířen a opevněn vlastní hradební zdí. V roce 1982 byla dokončena 10 let trvající náročná rekonstrukce celého objektu do goticko-renesanční podoby a následně zpřístupněny nové muzejní expozice.

Sbírkový fond, tvořený přírodovědnými, archeologickými a historickými sbírkami, dnes představuje téměř 1 milión předmětů uložených v depozitářích. Ve stručnosti jsou v přístupné části objektu Tvrze veřejnosti prezentovány přírodovědnou, archeologickou a historickou expozicí.

V expozicích je zastoupena neživá i živá příroda středního Polabí a stovkami vystavených exponátů kontinuita osídlení, společenské dění i hospodářský a kulturní vzestup lidstva v uplynulých osmi tisíciletích v našem regionu. Muzeum vlastní i významné exponáty, jako např. zlatou záušnici z pravěkého sídliště v Toušeni, která je nejstarším dokladem užití zlata na našem území a to v období pozdní doby kamenné (3 tisíce let př. Kr.). Jiným unikátem je keramická obličejová maska z doby bronzové nalezená v Ostrově – Zápech a řada vzácných nálezů ze Staré Boleslavi a dalších lokalit. Bohaté jsou i sbírky historické, mezi kterými významné místo zaujímá sbírka textilií získaná po B. Koutníkové.

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny je už ze své podstaty koncipován a tvořen pro děti jakožto hlavní cílovou skupinu. Nejen, že se děti seznámí s ilustracemi Josefa a Aleny Ladových, ale i si prakticky vyzkouší něco ze života na vesnici. Pořádají se i lektorské výtvarné programy pro děti, dospělé i seniory s ladovskými tématy. V současné době se v objektu buduje herna pro děti.

Památník národního útlaku odboje má mnohostranné využití. Prostor horního zámku vyplňuje moderní expozice zločin a trest pojednávající o situaci a událostech protektorátu Čechy a Morava včetně atentátu na Heydricha. K expozici existují věkově strukturované pracovní listy a je zajišťována komentovaná prohlídka s průvodcem. Památník se nachází téměř ve tříhektarovém anglickém parku, kde stojí horní zámek s expozicí ale také barokní kaple sv. Anny, která byla první samostatnou stavbou Jana Blažeje Santiniho.

Gotický hrad Jenštejn s unikátně dochovanou osobní kaplí pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna nabízí dětským návštěvníkům možnost poznat historii a architekturu hradu prostřednictvím zábavné interaktivní hry, ve které děti pomocí úkolů procházejí hradním příkopem sklepením i vystoupají na samý vrchol věže s širým pohledem do polabské krajiny.