Co je MAP III


Název projektu: MAP III pro Brandýsko
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023096
Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 30. 11. 2023
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizátor: MAS Střední Polabí, z. s.
Partner: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Anotace projektu: Projekt MAP III, pro území správního obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (BnL-StB), navazuje na již realizované projekty MAP I a II. Základním předpokladem je pokračování v podpoře již vytvořených partnerství a další rozvoj spolupráce a společného strategického plánování. Realizací těchto aktivit bude podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. Účelem je, aby se spolupráce v území ukotvila a mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z ESF.
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách díky podpoře spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních místních aktérů ve vzdělávání při plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Budováním partnerství, znalostních kapacit a společného akčního plánování dojde k rozvoji spolupráce v území při využití participativních metod. Do přípravy dokumentu MAP budou zapojeni zástupci relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Primárním cílem je podpořit již fungující realizační tým v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027.
Důraz v rámci realizace projektu bude kladen na podporu spolupráce škol, vznik místních partnerství, vzdělávacích a kulturních center v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků.
Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. Strategickým přístupem je proto podpora pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ a metodické vedení školy/učitele/asistenta při zavádění poznatků do běžné praxe. Spolupráce a společný přístup a postup všech aktérů vzdělávání, rodičů a pedagogů jsou pro vzdělávání dětí a žáků klíčové. Plánování v území přinese systematický rozvoj a zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání s důrazem na podporu dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem. Místní akční plánování se zaměří na návrh aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity vzdělávání. Výstupy projektu budou mj. také sloužit jako podklad pro konkretizaci návazných projektů.