NOVÁ INFORMACE K ŠABLONÁM

NFORMACE O MOŽNOSTI ZMĚNY FORMY USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU AKREDITOVANÉHO PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

koronavirus-vykricnik
V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za podmínek uvedených níže.

Pro možnost realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií je nezbytné dodržet následující podmínky:

  1. Realizátor kurzů oznámí tuto změnu MŠMT, včetně upřesnění, o jaké kurzy (názvy programů, číslo jednací rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace vzdělávacímu programu) a období se bude jednat, a to na elektronickou adresu jedné z těchto oprávněných úředních osob: Mgr. Jindřiška Naušová, Mgr. Martina Ceehová, Mgr. Dagmar Němečková (e-mailová adresa je ve tvaru Jméno.Příjmení@msmt.cz).
  2. Realizátor kurzů poskytne MŠMT podle podmínky 1 současně vstupy do dané aplikace nebo LMS prostředí, aby oprávněné úřední osoby mohly být dané formě vzdělávání přítomny (on-line, např. webinář) a dopředu posoudit její didaktické zpracování (u LMS).​ Při realizaci e-learninové formy vzdělávání je nutno dodržet zveřejněný standard.
  3. E-learningovou formu nepovažuje MŠMT jako vhodnou tam, kde je cílem předávání a získávání dovedností (např. výtvarné kurzy).
  4. Změna formy nesmí mít podobu samostudia doporučených textů. Vždy musí být zpracováno konkrétní LMS prostředí nebo uvedena forma webináře (a kde bude následně uložen) či forma videokonference.
  5. Je nezbytné, aby s touto změnou souhlasili všichni účastníci kurzu.
  6. MŠMT tuto změnu umožňuje pouze na dobu nezbytně nutnou.

Uvedené podmínky platí i pro prezenční části výuky u kombinované formy vzdělávání.

U všech forem výuky musí praktická část výuky nebo praxe vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě. Praktickou část výuky nebo praxi je tedy nutné odložit až do doby, kdy budou krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Závěrečné zkoušky vždy vyžadují přítomnost uchazečů u zkoušek. Z tohoto důvodu je nutné všechny druhy a typy závěrečných zkoušek odložit až do doby, kdy budou krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

 

V Praze dne 25. března 2020